Accueil > Iaïdo - Nippon Tô > Vidéos > Battô 抜刀 VS Nuki Uchi 抜打

Battô 抜刀 VS Nuki Uchi 抜打

Muso Shinden Ryû Iaidô 夢想神伝流居合道

mardi 7 juin 2016 par Nicolas RAGOT & Nadège GIGAN

Shoden 初伝
Ômori Ryû 大森流

12ème kata - Battô 抜刀

Nakayama Sensei
Shewan Sensei
Sagawa Sensei
Haga Sensei
Nagae Sensei

Chûden 中伝
Hasegawa Eishin Ryû 長谷川 英信 流

10 ème kata - Nukiuchi 抜打

Nakayama Sensei
Shewan Sensei
Sagawa Sensei
Nagae Sensei