AIKIDO Kuroïwa yoshio 黒岩洋志郎 Koshi nage 腰投

par Nicolas RAGOT & Nadège GIGAN

Kuroïwa yoshio 黒岩洋志郎
Koshi nage 腰投