Omote No Kata 表之型 Uchi No Tachi 行之太刀

par Nicolas RAGOT & Nadège GIGAN

Tamiya Ryû Iaijutsu 民弥流居合術
Omote No Kata 表之型
Uchi No Tachi 行之太刀

par Kuroda Tetsuzan