AIKIDO Muna Dori 合気道 Toshiro SUGA

par Nicolas RAGOT & Nadège GIGAN

Torino 2005

Muna Dori
Irimi Nage
Shiho Nage
Uchi Kaiten Sankyo